Etyka zawodowa i kultura uczciwości w Policji – tematyka szkoleń dla funkcjonariuszy elbląskiej komendy

Elbląscy policjanci wzięli udział w szkoleniu dotyczącym współczesnych aspektów etyki zawodowej w służbach mundurowych oraz kultury uczciwości i potencjalnych zagrożeń korupcyjnych w strukturach Policji. Zajęcia te stanowiły drugą część cyklu szkoleń, zorganizowanych w obecnym roku przez olsztyńskich prawników. Realizacja tego projektu wpisuje się w ramy służbowego doskonalenia umiejętności policyjnych dla funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie miało miejsce we wtorek (28.11.2023 r.) w budynku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Do jego przeprowadzenia wyznaczeni zostali Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Dorota Rak oraz nadkom. Radosław Rząp – ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, będący także członkiem Zespołu Doradców ds. etyki zawodowej.

Dorota Rak, pełniąca rolę Pełnomocnika, omówiła z funkcjonariuszami zagadnienia związane z zasadami etyki zawodowej policjanta. Podkreśliła wagę etycznego zachowania funkcjonariuszy w mediach oraz zwróciła uwagę na równość płci w strukturach policyjnych, zarówno pod kątem relacji wewnętrznych, jak i standardów przeprowadzania interwencji. Zwróciła również uwagę na znaczenie działań profilaktycznych przeciwko mobbingowi, konfliktom i dyskryminacji. Rak podkreśliła też wagę właściwego traktowania ofiar przestępstw, naciskając na konsekwencje łamania zasad etyki zawodowej i konieczność przeciwdziałania zmowie milczenia.

Z kolei nadkom. Radosław Rząp przedstawił uczestnikom szkolenia problematykę kultury uczciwości i zagrożeń korupcyjnych w Policji. W swoim wystąpieniu skupił się również na etycznym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi oraz omówił role i zadania doradcy ds. etyki.

Tego rodzaju szkolenia przewidziane są dla wszystkich jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego i będą kontynuowane aż do grudnia 2023 roku.