Rozpoczęto przyjmowanie wniosków do planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg

Mieszkańcy Elbląga oraz wszyscy zainteresowani mają możliwość składania wniosków do planu ogólnego gminy do 30 czerwca bieżącego roku. Plan ogólny, będący ważnym dokumentem planistycznym obowiązującym na całym terenie miasta, jest ustanawiany na mocy prawa miejscowego. Zawarte w nim postanowienia będą miały bezpośredni wpływ na plany miejscowe oraz decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z przepisami prawa, każda gmina ma obowiązek uchwalenia planu ogólnego do końca roku 2025. Wprowadzenie tego dokumentu oznacza wycofanie dotychczas stosowanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Postanowieniem o rozpoczęciu prac nad planem ogólnym w Gminie Miasto Elbląg podjęło 14 marca 2024 roku, podczas sesji poprzedniej kadencji Rady Miasta.

Według art. 8g ustawy z 27 marca 2003 r., wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego możliwe jest składać zarówno na formularzu papierowym, jak i elektronicznym. Można to uczynić za pomocą tradycyjnej poczty, e-maila lub środków komunikacji elektronicznej. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko osoby składającej wniosek lub nazwę instytucji, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres e-mail – jeśli taki istnieje. Dodatkowo, należy zaznaczyć czy osoba składająca wniosek jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Formularz, na którym należy składać wniosek, został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2509). Jest dostępny na stronie internetowej BIP gminy oraz w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r., powinny być składane pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu lub wysłane pocztą na adres: ul. Łączności 1 82-300 Elbląg. Możliwe jest także złożenie ustne wniosku do protokołu w Departamencie Urbanistyki i Architektury lub przesłanie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.