Nieosiągnięta zgoda w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Po świętach planowane referendum

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK) nie zdołało osiągnąć porozumienia ze swoimi pracownikami. Zrzeszony w naszej organizacji Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług (OZZPOiU) w Elblągu, po nieudanej próbie negocjacji z pracodawcą, podpisał protokół rozbieżności. Począwszy od tego momentu, rozpoczyna się proces przygotowań do strajku – informuje Piotr Szumlewicz, lider Związku Zawodowego Związkowej Alternatywy.

Tego konfliktu nie dało się uniknąć, ponieważ Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK) nie były w stanie spełnić oczekiwań swojej załogi. Niezadowolenie pracowników wywołały przede wszystkim zbyt niskie wynagrodzenia.

Kolejna próba mediacji miała miejsce w środę 27 marca, ale niestety nie przyniosła rezultatów. „Pracodawca nie zgodził się na żadne z naszych postulatów”, mówi Piotr Szumlewicz. Pracodawca nie tylko odmówił podwyżek, ale także wprowadzenia dodatków za staż pracy. Pomimo obecności na terenie zakładu, prezes firmy nie wziął udziału w mediacjach.

„Rozpoczęliśmy już przygotowania do referendum strajkowego w EPWiK, które planujemy przeprowadzić tuż po świętach” – wyjaśnia Piotr Szumlewicz. Jeśli referendum zakończy się powodzeniem, pracownicy EPWiK rozpoczną strajk.

Stanowisko spółki zostało opublikowane 28 marca o godzinie 15:15. Zgodnie ze stanowiskiem spółki, pomimo ostatnich podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, OZZPOiU nadal domaga się natychmiastowych zmian. Spółka starała się znaleźć dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników, ale te starania zostały uznane za niewystarczające przez OZZPOiU.

Budżet EPWiK nie pozwala na spełnienie dalszych wymagań finansowych zgłoszonych przez OZZPOiU. Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustalana przez Wody Polskie ma duży wpływ na sytuację finansową EPWiK. Na chwilę obecną firma nie posiada informacji na temat swojego przyszłego budżetu.

Spółka podkreśla, że jest otwarta na dialog z OZZPOiU oraz innymi związkami zawodowymi działającymi w EPWiK. Dąży do tego, aby dialog ten był oparty na konkretnych argumentach, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu obecnej sytuacji finansowej.