Nikt nie chciał tego wykonać. Zrobi to więc PDiM

1133
Wyświetleń

Elbląskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów wykona remont ulicy Kpt. Diaczenki. Miasto udzieliło zlecenia spółce komunalnej ponieważ w ogłaszanych przetargach żadna firma nie chciała się podjąć tego zadania.

Jak czytamy w uzasadnieniu takiej decyzji elbląskiego Ratusza, w przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.48.2017.AŁ na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego i remontowego: Odnowa nawierzchni ulicy Diaczenki w Elblągu (przebudowa chodnika i ulicy) etap I (realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017) i etap II a” nie zostały złożone żadne oferty. Niniejsze postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi na warunkach i przy zastosowaniu postanowień wzoru umowy jak w postępowaniu RZP.271.48.2017.AŁ przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego”.

Jak stanowi prawo, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zakres zamówienia obejmuje: rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, rozbiórkę nawierzchni z betonowych elementów drobnowymiarowych,  frezowanie nawierzchni betonowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudów nawierzchni, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, płytek chodnikowych, trylinki, budowa krawężników i obrzeży, wykonanie jezdni z masy bitumicznej, usunięcie kolizji z siecią energetyczną, wykonanie oznakowania.

Koszt realizacji tej inwestycji został wyceniony na ponad 229 tys. zł.

Nikt nie chciał tego wykonać. Zrobi to więc PDiM

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>