Nauczycielu – zgłoś się do projektu!

389
Wyświetleń

Trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do projektu unijnego pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:
– organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
– organizację i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
– organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

Rekrutacja prowadzona jest w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych w okresie od 11 do 22 września br.:
– w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
– Zespole Szkół Gospodarczych – technikum,
– Zespole Szkół Mechanicznych – technikum.

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły, który pełni funkcję pracownika administracyjnego w niniejszym projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u dyrektora szkoły, zaś regulamin rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o poniższe kryteria:

Kryteria dostępu:
– nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.
Kryteria punktowe:
– osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) – 1pkt.,
– niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) – 1pkt.,
-nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) – 1pkt.,
-nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) – 3pkt.,
– zamieszkanie na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) – 1pkt.

O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie przez niego opisanych powyżej kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów punktowych powyżej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym zostanie utworzona lista rezerwowa.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Zespół Szkół Gospodarczych – technikum, Zespół Szkół Mechanicznych – technikum) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprze zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017 – 30.04.2019 roku.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58 osób. Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 22 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia i będą polegały na:
-modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
-doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
-realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
-realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

Realizacja niniejszego projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł.

Nauczycielu – zgłoś się do projektu!

| Bez kategorii | 0 Comments
O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>