Mieszkaniec Elbląga skarży się na miasto do wojewody

924
Wyświetleń

Rafał Maszka złożył oficjalną skargę na miasto Elbląg do wojewody Mariana Podziewskiego. O co chodzi? Według Maszki, miasto narusza obowiązujące prawo w sprawie oznaczeń płatnego parkowania na terenie Elbląga.

 - Z uwagi na fakt, iż jako wojewoda warmińsko – mazurski sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania na terenie województwa warmińsko mazurskiego wzywam Pana do usunięcia naruszenia prawa na terenie miasta Elbląga polegającym na bezprawnym pobieraniu opłat za postój w wyznaczonych strefach płatnego parkowania o których mowa w art. 13 b ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) bez prawidłowo wykonanych i oznaczonych miejsc postojowych wyznaczających poszczególne miejsca postoju na obszarze objętym strefą płatnego parkowania – pisze do wojewody Rafał Maszka.

Na co, w swojej skardze do wojewody zwraca uwagę Rafał Maszka? Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty z tego dokumentu.

Wskazać należy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, miejsce dla postoju pojazdu powinno być oznakowane znakiem pionowym i poziomymi i tylko takie wyznaczenie miejsca obliguje do uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Istotnym jest fakt, że przy wyznaczaniu stanowisk postojowych w strefie płatnego parkowania należy stosować przepisy określone w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wymagania określone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 1326) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach stanowią, że w strefie płatnego parkowania oznakowanej znakiem D-44 miejsce dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania winno następować  za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu. Zatem opłatę wolno pobierać jedynie wtedy gdy spełnione są warunki tzn. postój odbywa się w strefie płatnego parkowania i jest do tego postoju wyznaczone miejsce spełniające określone przez w/w przepisy prawa warunki. ,,Wyznaczone miejsce” w strefie płatnego parkowania to nie to samo co ,,obszar strefy płatnego parkowania” W obszarze strefy płatnego parkowania bowiem winny być wyznaczone zgodnie z w/w przepisami prawa miejsca, na których za postój pobierana jest opłata.

Oznakowanie dróg jest elementem organizacji ruchu i powinno być zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu zatwierdza – na podstawie przepisów § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) – organ zarządzający ruchem, właściwy dla danej drogi. Organy te określa przepis art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) zgodnie z którym przepis ust. 6 tego artykułu stanowi, iż prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Mając na uwadze powyższe to Prezydent Miasta Elbląg zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w Elblągu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. To Prezydent Miasta Elbląg zatwierdza projekt organizacji ruchu. W jaki sposób zatwierdzono projekty organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Elbląga zdając sobie dobrze sprawę, iż są to działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa na które się powyżej powołuję. Kto tworzył taką fikcję i kto z imienia i nazwiska ją zatwierdzał ?

Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Oznakowanie poziome winno być wykonane w myśl przepisów pkt 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W Elbląga nagminnie łamane są obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa!

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) w art. 1 wskazują zakres stosowania przepisów tej ustawy. W strefie płatnego parkowania znajdują zastosowanie przepisy o ruchu drogowym bez względu na to czy jest to droga publiczna położona w określonej dzielnicy miasta (na przykład Starego Miasta) lub wyłożona zabytkową kostką brukową czy też asfaltowa droga publiczna. Wobec powyższego jeśli żaden przepis ustawy nie wyłącza stosowania przepisów o ruchu drogowym w zakresie starych miast, zabytkowych bruków to wszystkie wymagania wynikające z tej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie maja zastosowanie. Nie można udawać, że tak nie jest. Jako mieszkaniec Elbląga zauważam, iż od pewnego czasu w naszym mieście mnożą się tak zwane strefy płatnego parkowania z tak zwanymi wyznaczonymi miejscami postojowymi na podstawie projektów organizacji ruchu, które zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa jedynie na papierze (dokumentach urzędowych!!!).

Szczytem bezczelności władz Miasta Elbląga jest sytuacja na elbląskim Starym Mieście. Pomimo posiadanej wiedzy w tym zakresie i udawania, iż istnieją w tym zakresie jakieś wątpliwości (widocznie brak fachowej obsługi prawnej) opłaty za postój w strefie płatnego parkowania nadal są pobierane.

Wątpliwości nawet w przypadku jak już wspomniałem braku fachowej obsługi prawnej można z łatwością było rozwiać zasięgając porady Pana Wojewody lub chociażby porady zaprzyjaźnionego Prezydenta Miasta Gdańska. Tam nie ma wątpliwości w tym zakresie.

Jednak w Elblągu liczy się tylko kasa a zero obowiązków ze strony miasta w kwestii prawidłowego wyznaczenia i oznaczenia miejsc postojowych wyznaczających poszczególne miejsca postoju na obszarze objętym strefą płatnego parkowania. Nie liczą się żadne obowiązujące w tej materii przepisy prawa. Opłaty za postój w strefach płatnego parkowania są wymuszane na mieszkańcach i przyjezdnych bez względu na to czy miejsca dla postoju pojazdu spełniają określone wyżej wymienionymi przepisami normy. Brak utwardzenia miejsc postojowych, czy też brak prawidłowego ich oznaczenia zdaniem Prezydenta Miasta Elbląga i Jego służb nie ma żadnego na pobieranie opłat wpływu. Samochody w skrajnych przypadkach stoją na nie utwardzonej powierzchni gruntowej, wyboistej, w kałużach (przykładowo: część ulicy Rybackiej – przy fontannie, ulicy Kumieli i inne) ale opłata za miejsce postojowe jest na mieszkańcach czy przyjezdnych przez służby Prezydenta wymuszana.

Niezależnie od wskazanych powyżej nieprawidłowości nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa administracyjnego należy zastanowić się czy nie doszło w tej materii do świadomego złamania norm prawa karnego przez Prezydenta Miasta Elbląg lub podległych Prezydentowi urzędników samorządowych.

Jednocześnie uważam, iż przy zatwierdzaniu projektu organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Elbląga zdając sobie dobrze sprawę z niezgodności tworzonych i zatwierdzanych projektów z obowiązującymi przepisami prawa na które się powyżej powołuję tworzono fikcję i ją zatwierdzano w dokumentach urzędowych czym zdaniem piszącego naruszono przepisy normy prawa karnego w postaci art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, popełnia przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Przepis ten wprowadza odpowiedzialność karną za urzędowe poświadczenie nieprawdy.

Mając powyższe przepisy na uwadze kieruję odpis niniejszego pisma do  Prokuratury Rejonowej w Elblągu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na moją szkodę oraz szkodę mieszkańców Elbląga i osób przyjezdnych, którzy są od dłuższego czasu co dziennie od poniedziałku do piątku doprowadzani do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia ich w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Zwracam się do Pana Wojewody jako sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, na terenie województwa warmińsko mazurskiego oraz organu, zajmującego się przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym aspekcie nie znajdując zrozumienia w urzędnikach i władzach ,,swojego” miasta o doprowadzenie wyżej opisanej sytuacji do zgodności z obowiązującym prawem i zareagowanie na łamanie prawa przez te władze.

Rafał Maszka

 

 

Mieszkaniec Elbląga skarży się na miasto do wojewody

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>