Lewica zaniepokojona bezpieczeństwem Elbląga. Złożono wniosek do prezydenta

479
Wyświetleń

Radny Wojciech Rudnicki (SLD) w imieniu ugrupowań lewicowych – SLD, Razem i Partii Zielonych przedstawił stanowisko w sprawie bezpieczeństwa ciepłowniczego w mieście oraz przejrzystości działań spółek komunalnych.

W trosce o bezpieczeństwo energetyczne naszego miasta przedstawiamy swoje zastrzeżenia do polityki realizowanej przez Energę Kogenerację i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – spółkę komunalną nadzorowaną przez Pana Prezydenta. Zaniepokojeni również brakiem transparentności w działalności spółek komunalnych pragniemy, w obu przedstawionych powyżej problemach, przedstawić swoje propozycje.

Kierując się interesem zbiorowym mieszkańców naszego miasta podzielamy stanowisko Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które brzmi:

„Przyszedł czas, aby zmienić model regulacji w ciepłownictwie. Wyczerpała się formuła kosztowa. Trzeba stymulować do efektywności, obniżania kosztów, musi być prawnie zapewniona możliwość sprawiedliwego podziału korzyści pomiędzy przedsiębiorstwo  a odbiorców. Formuła stricte kosztowa co do zasady jest błędna i spowoduje tylko i wyłącznie myślenie w złym kierunku”.

Przygotowane i przedstawione przez EPEC opracowania na przełomie 2016/17 rekomendowały podjęcie negocjacji z Energą Kogeneracja w celu zawarcia wieloletniej umowy na dostawy ciepła. Wypracowana  miała być do końca stycznia 2017, a wiążąca decyzja podjęta do końca I kwartału. Później dowiedzieliśmy się, że strategiczna decyzja  na  kilkanaście lat zapaść musi najpóźniej w pierwszej połowie 2017 roku.

Czy decyzja w sprawie rozstrzygnięć na przyszłość, idąca w jednym tylko kierunku – wieloletniej umowy z EKO, już zapadła? Czy wyciągnięto wnioski z fundowanych nam 30% podwyżek w latach 2013 – 2015? Na jakim etapie są analizy dotyczące możliwości budowy własnego źródła ciepła? Czy mogłoby ono zabezpieczyć potrzeby miasta po społecznie akceptowalnej cenie?

Poziom naszej wiedzy pozwala na stwierdzenie, że  skoncentrowano się wyłącznie na doprowadzeniu do podpisania umowy, zamiast równoległego prowadzenia  dialogu technicznego zmierzającego do budowy nowego źródła ciepła. Opinia publiczna, opierając się na fragmentarycznych informacjach, oczekuje na prezentację ewentualnych   działań w okresie kadencji. Tych prowadzących do podpisania umowy, jak i do wybudowania źródła ciepła.

Na postawione pytania musi paść odpowiedź, szczególnie w kontekście dzisiejszej ceny ciepła na poziomie 85 zł/GJt.

Mając na uwadze interes miasta i jego mieszkańców wnosimy o:

Dokonanie kompleksowej oceny sytuacji bezpieczeństwa energetycznego Miasta i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wyboru drogi rozwoju. Skorzystanie przy tym z doświadczeń ekspertów, ciepłowników także spoza Elbląga. Zorganizowanie przez UM spotkań i narad eksperckich przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Zaproszenie do prac przedstawicieli wszystkich Klubów Radnych w Radzie Miejskiej. Powołanie Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa (przykład Olsztyna).

W celu wyeliminowania spekulacji, w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych, wnosimy o upublicznienie założeń dot. negocjacji umowy na dostawę ciepła z zachowaniem poufności koniecznej w takich sprawach. Pozwoli to na wcześniejszą dyskusję i ułatwi podjęcie decyzji przez Radę Miejską.

Wdrożenie „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi” przełamujących izolację informacyjną  i  wzmacniających społeczny nadzór nad spółkami. Umożliwienie wglądu do pełnej wiedzy o spółkach w BIP. Wzorem innych samorządów prezentację rejestru wszystkich umów, w tym również dot. darowizn, sponsoringu, promocji.

Udostępnienie  wykazu obdarowanych podmiotów lub osób wraz z wysokością środków za okres 01.01.2017 – 28.02.2018 i ewentualnymi  dalszymi  „planami” na 2018 rok.

Oczekujemy na zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec krytycznego Protokołu NIK po kontroli spółek komunalnych w 2016 roku. Wynika z niego, iż nabywców usług nie można obciążać kosztami promocji i sponsoringu na rzecz organizacji i przedsięwzięć sportowo-kulturalnych.

Prosimy o stwierdzenie, że wynik finansowy (zysk) spółek wykorzystywany jest wyłącznie w celu poszerzenia  zasadniczego  profilu ich działalności. Np. w odniesieniu do EPEC-u na stworzenie systemu ostrzegania   i monitoringu powietrza, dopłaty do wymiany pieców na inne źródła energii czy modernizację sieci, od lat oczekujących na to.

Gospodarowanie publicznymi środkami podlega konieczności rygorystycznego nadzoru, wynikającego z prawa finansowego.  Wnosimy więc  o dokonanie, przez stosowne struktury UM, analizy wydatkowania środków w pozycjach darowizn, promocji, sponsoringu, reklamy za okres 01.01.2012- 28.02.2018r. Kontrola obejmować powinna: wnioski o przyznanie środków, decyzje o ich udzieleniu, pokwitowanie odbioru, sprawozdania i rozliczenie środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Jaki był udział Rad Nadzorczych w tych decyzjach. Dotyczy to przede wszystkim spółek: EPWiK, EPEC, ZUO, Tramwaje Elbląskie.

Prosimy o informację, czy są opracowane zasady np. Regulaminy przyznawania środków j.w.?

Przekazanie „Planów Rozwoju EPEC” na lata 2017-2019, a przy tym:

Udostępnienie dokumentacji kwalifikującej zasadność modernizacji sieci ciepłowniczej  w ciągu: Legionów-Niepodległości- Królewiecka, Sochaczewska, Sadowa (awaryjność, odkrywki, dokumentacja zdjęciowa i opisowa) oraz dokumentacji porealizacyjnej, w tym opisowo-zdjęciowej wymienianych w wyniku modernizacji odcinków sieci.

Ustosunkowanie się  do sprawy powierzenia opracowania całości prac projektowych ( 900 tys. złotych) podmiotom zewnętrznym. Czy EPEC nie posiada możliwości wykonania takich opracowań projektowych? Czy zastosowane rozwiązania nie podrażają kosztów modernizacji?

Zobowiązanie Zarządu EPEC do opracowania docelowego Modelu Funkcjonowania Spółki uwzględniającego restrukturyzację i program oszczędnościowy zmierzający do obniżenia cen produkcji i przesyłu ciepła. Założenia Modelu i jego ostateczny kształt powinny powstawać przy współpracy z kierunkową komisją Rady Miejskiej i z Radą na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa w przypadku jej powołania.

Udostępnienie całości ( 7 Zagadnień) dokumentu „Ocena i modyfikacja zakładowego systemu wynagradzania”. W 2008 roku za kwotę  65 tys. złotych opracowało go  Biuro Rozwoju Organizacji „Progresja” z Gdańska. Zdaniem pracowników spółki podejmowane były w nim zagadnienia restrukturyzacji systemu zarządzania. W tym zakresie spółka nie podjęła działań i nie przyjęła ostatnich dwóch zagadnień.

Przedstawienie danych za 2016 i 2017 rok dotyczących wyniku finansowego, zobowiązań, kredytów, cen produkcji, zakupu energii cieplnej oraz cen jej sprzedaży. Strat bezwzględnych i względnych 2016/17 z przeliczeniem na kwoty. Podanie informacji dot. poziomu strat uwzględnianych w taryfach opłat za ciepło na lata 2016-2018. Według specjalistów URE nie powinno się uwzględniać w taryfach opłat strat powyżej 12 % (jest to średnia krajowa). Ponieważ nie jest to wymóg obligatoryjny spółka uwzględnia w kosztach całość strat, które wynoszą powyżej 14 % , a według przedstawianych przez spółkę informacji obecnie straty na przesyle są większe niż przed modernizacją sieci (w latach 2006 i 2007 wynosiły 13,5%).

Wnosimy o zobowiązanie władz spółki do nieprzekraczania progu 12 % strat przy opracowywaniu taryf ciepła. Skutki słabej  efektywności  przy ograniczaniu strat nie można przerzucać na mieszkańców.

Przedstawienie, zgodnie z zapisami „Założeń do Planu Zaopatrzenia Miasta  w ciepło”,  wyników monitoringu dotyczącego  porównania średnich cen zakupu ciepła przez odbiorcę w Elblągu z dziesięcioma innymi miastami np.: Koszalin, Gdańsk, Słupsk, Tczew, Toruń, Suwałki, Malbork, Kwidzyn, Ełk, Olsztyn. Przedstawienie powyższych taryf w postaci średniej ceny jednoskładnikowej -zł/GJ- zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 7 z 22.02.2016 w sprawie upowszechnienia możliwości stosowania  jednoskładnikowych cen. Obecnie przedstawiana struktura cenowa jest dla przeciętnego odbiorcy nieczytelna.

Panie Prezydencie,

Sygnatariusze niniejszego Stanowiska mają nadzieję na przełom w podejściu do istotnych spraw dotyczących ciepłownictwa w Elblągu, a także transparentności wszystkich spółek komunalnych. Sprawy w nim podjęte wynikają jednoznacznie  z oczekiwań społecznych. Niniejsze stanowisko jest efektem wspólnych prac podpisujących się pod nim. Było również konsultowane z innymi środowiskami społeczno-politycznymi.

Mamy przekonanie, że zarówno niniejsze stanowisko, jak i reakcja Pana Prezydenta spotkają się z żywym zainteresowaniem elblążan i wpłyną na pozytywną ocenę kończącej się kadencji samorządu.

Z poważaniem

Wojciech Rudnicki
Przewodniczący Klubu Radnych SLD

Robert Koliński
Razem Warmińsko-Mazurskie
z up. ZO Razem Olsztyna

Angelika Domańska
Partia Zieloni

Lewica zaniepokojona bezpieczeństwem Elbląga. Złożono wniosek do prezydenta

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>