Dziś sesja Rady Miasta. Czym zajmą się radni?

652
Wyświetleń

Dziś kolejna sesja Rady Miasta Elbląga. Czym będą zajmowali się radni podczas dzisiejszych obrad?

Radni wysłuchają dziś wielu sprawozdań oraz rozpatrzą projekty uchwał.

Porządek obrad:

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o stanie bezpieczeństwa Miasta Elbląga w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania KMP w Elblągu w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu za 2015 r.; Potrzeby oraz program działania na 2016 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Elbląg z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r.

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016.

3) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg.

4) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg.

5) zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

6) zawarcia porozumienia z Gminą Elbląg dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Elbląg w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Elbląg.

7) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 r.

8) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016 r.

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu.

10) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Trybunalskiej i ul. Łączności.

11) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Saperów na rzecz Powiatu Elbląskiego.

12) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przy ul. Warszawskiej w Elblągu z Elbląską Spółdzielnią Socjalną „Wehikuł Czasu – Wikingowie, Słowianie, Bałtowie”.

13) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/97/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.”

14) rozpatrywania petycji wnoszonych do Rady Miejskiej.

15) skargi J.B. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 

Dziś sesja Rady Miasta. Czym zajmą się radni?

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>