15 września – Dzień Demokracji

392
Wyświetleń

Dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji, obchodzony z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jak co roku 15 września. O czym nam przypomina?

Na pewno wiele osób pomyśli o tym, że wciąż mnóstwo ludzi żyje w systemach niedemokratycznych, łamiących prawa człowieka – jednym z tych praw jest bowiem możliwość uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. Inni zadumają się nad niedoskonałościami demokracji.

CO to demokracja?

Demos i kratos – (władza ludu) -To system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej.

Często pod pojęciem demokracji rozumie się demokrację liberalną, która jest jedną z odmian demokracji przedstawicielskiej. Zawiera ona takie elementy jak: pluralizm polityczny, równość wobec prawa, prawo do rzetelnego procesu i możliwość odwołania się w przypadku niesprawiedliwe przeprowadzonego procesu, prawa obywatelskie, prawa człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie.

Demokracja jest też często utożsamiana z republikańską formą rządu, chociaż w niektórych językach termin republika obejmuje lub obejmował zarówno demokrację, jak i arystokrację.

Współcześnie termin republika ma wiele znaczeń. Najczęściej odnosi się do demokracji przedstawicielskiej z możliwością wyboru głowy państwa takiej jak prezydent, w odróżnieniu do państw z dziedzicznym monarchą, gdzie szef rządu również wybierany jest na czas określony

Według współczesnych kryteriów, demokracja opiera się na:

  • dostępności sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych;
  • możności wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodzie dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych);
  • suwerenności narodu (ludu) oznaczającej, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa;
  • zasadzie reprezentacji – utożsamionej z delegowaniem uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach powszechnych i działających pod jego kontrolą;
  • uznaniu wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych;
  • możności zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między alternatywnymi ofertami piastunów władzy państwowej;
  • odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi – tworzeniu wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom;
  • trójpodziale władz – wyrażającym ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez działalność zorganizowanej opozycji politycznej;
  • wolności przekonań i wypowiedzi;
  • instytucjonalnej ochronie praw obywatelskich – wyrażającej się w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy.

Economist_Intelligence_Unit_Democracy_index.svg

Państwa według wskaźnika demokracji (The Economist, grudzień 2016). Kolor niebieski przedstawia kraje demokratyczne, a czerwony kraje autorytarne

 

Kilka słynnych cytatów o demokracji:

„Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy.” Autor: Ralph Waldo Emerson

„Demokracja to władztwo intrygantów, wybieranych przez głupców.” Autor: Stanisław Lem

„Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość.” Autor: George Bernard Shaw

„Demokracja prowadzi do dyktatury.” Autor: Platon

„Demokracja, to jest najlepszy ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak życzy sobie jego żona.” Autor: Antoni Uniechowski

„Demokracja jest najgorszą formą rządów, ale nic lepszego nie wymyślono.” Autor:Winston Churchill

 

 

 

 

wikipedia.pl

15 września – Dzień Demokracji

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>